De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek is door de staatssecretaris van OCW in februari 2012 ingesteld om de voorstellen van universiteiten en hogescholen te beoordelen die in november van datzelfde jaar hebben geleid tot de prestatieafspraken tussen overheid en instellingen. Vanaf 2013 rapporteert de commissie conform haar opdracht  jaarlijks op verzoek van de minister van OCW en de bewindslieden van EZ over de prestatieafspraken op het niveau van het stelsel van het hoger onderwijs en onderzoek. Deze rapportages bevatten dan ook geen overzicht van de voortgang bij de individuele instellingen, maar richten zich op de te verwachten resultaten op stelselniveau. Daarbij wordt ingegaan op de te verwachten verbetering van de kwaliteit van hoger onderwijs en onderzoek én op de voortgang en opbrengsten van het profileringsproces. 

Op 18 februari 2014 heeft de minister de eerste Stelselrapportage aangeboden aan de Tweede Kamer (zie aanbiedingsbrief).