De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek is ingesteld door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
 
De Reviewcommissie adviseert de Staatssecretaris over prestatieafspraken die het Kabinet met elke individuele bekostigde hogeschool en universiteit heeft gemaakt. De commissie bestaat uit vijf leden en fungeert onder voorzitterschap van Frans van Vught. De Review Commissie wordt ondersteund door een secretariaat.
 
De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft tot taak:
 
1. Het uitbrengen van advies aan de minister over:
a. de voorstellen van individuele instellingen voor hoger onderwijs terzake van kwaliteit/studiesucces, profilering en valorisatie, zoals vast te leggen in een met elke individuele instelling te maken prestatieafspraak, en
b. de toekenning van een selectief budget voor profilering en zwaartepuntvorming aan individuele instellingen.
 
2. Het uitbrengen van advies aan de minister over de door de HBO-raad en VSNU op te stellen voortgangsrapportages over profilering.
 
3. Het jaarlijks opstellen van een monitorrapport over de voortgang van het proces van profilering in het hoger onderwijs en onderzoek, en het opstellen van een 'mid-term-review' in december 2014 over de wijze waarop de individuele instellingen die middelen uit het selectieve budget hebben ontvangen, uitvoering geven aan hun plannen.
 
4. Het opstellen van een eindevaluatie over de wijze waarop de bekostiging op kwaliteit/profiel vorm is gegeven en het uitbrengen van een advies aan de minister voor het vervolgproces na 2016.
De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.
De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is. Het kan daarbij gaan om experts op de relevante onderwerpen, inclusief, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.
 
De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 januari 2012 en wordt opgeheven per 31 december 2016.
 

(Bron: instellingsbesluit nr HO&S/355166 (28 februari 2012). Voor het gehele instellingsbesluit van de Staatssecretaris van OCW, klik hier.)

 
Lees via de links verder over de leden en het secretariaat van de commissie.