In Nederland wordt gewerkt aan de totstandkoming van Centres of Expertise in het kader van de prestatieafspraken hoger onderwijs. Via deze link vindt u een beschrijving van de doelstelling van elk Centre en de participerende partners.

Bij de Centres of Expertise wordt toegewerkt naar een financieel en inhoudelijk duurzame publiek-private samenwerking gericht op een (economisch) zwaartepunt met regionale en/of landelijke uitstraling, dan wel publiek-publieke samenwerking bij maatschappelijke zwaartepunten.

De Reviewcommissie heeft de rapportages van de instellingen over de Centres of Expertise beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria zoals vastgesteld door de minister van OCW[1] en de staatssecretaris van EZ[2].

Ten behoeve van de midtermreview is de penvoerders van de Centres of Expertise gevraagd een beknopte rapportage aan te leveren over de voortgang. Om een goed beeld te krijgen heeft de commissie in september 2014, naast de eerder genoemde gesprekken over profilering, afzonderlijke gesprekken gevoerd met alle Centres; daarbij waren steeds vertegenwoordigers aanwezig van de hogeschool, de trekker/directeur van het Centre en tenminste één van de partners uit het werkveld.

Fasenmodel
De commissie maakt gebruik vanhet fasenmodel publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. In dat model worden vijf fasen van ontwikkeling onderscheiden:
1: Starten; 2: Ontwikkelen; 3: Valideren; 4: Uitbreiden; 5: Onderhouden.

Klik hier voor meer informatie over dit model.

 

 

 

[1] Brief MOCW aan hogescholen, januari 2013.
[2] Brief SEZ aan hogescholen (DGA-AK/ 14083237), 13 mei 2014.