Het kabinet heeft met vrijwel alle bekostigde hogescholen en universiteiten prestatieafspraken gemaakt. De Reviewcommissie heeft de Staatssecretaris van OCW aan de hand van een door de staatssecretaris van OCW vastgesteld beoordelingskader over deze afspraken geadviseerd.

In de prestatieafspraak tussen de individuele hogeschool of universiteit en de staatssecretaris van OCW is vastgelegd wat de instelling wil realiseren als het gaat om:

  • de onderwijskwaliteit en het studiesucces van studenten,
  • profilering van onderwijs,
  • zwaartepuntvorming in het onderzoek,
  • valorisatie.


Afgesproken is dat ruim 7% van het totale onderwijsbudget aan de prestaties wordt gekoppeld. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar is, loopt op van €80 miljoen in 2012 tot €325 miljoen in 2016. Het grootste deel van deze middelen (5%) betreft voorwaardelijke financiering. Voorwaarde voor toekenning van deze middelen voor de periode 2013-2016 is een met de instelling ondertekende prestatieafspraak.
Voorwaarde voor continuering van de beschikbare middelen in de periode 2017-2020 is realisatie van de afgesproken prestaties ten aanzien van onderwijskwaliteit en studiesucces in de periode tot en met 2015. Daarnaast wordt een deel van de middelen (2%) selectief toegekend.