Instellingen die in het kader van de gemaakte prestatieafspraken inzetten op excellentietrajecten dienden hun plannen ter validering voor te leggen aan de Sirius expertcommissie (bestaande uit de Sirius Leading Experts en de auditcommissie). Het moest wel gaan om trajecten die zijn aangekondigd in het voorstel voor de prestatieafspraken. Instellingen die gekozen hebben voor de prestatieindicator % deelname aan excellentietrajecten moesten hun excellentietrajecten ter validering voorleggen. Instellingen die gekozen hebben voor de prestatieindicator nse mochten hun excellentietrajecten ter validering voorleggen.

Excellentietrajecten die niet gevalideerd zijn, kunnen niet meegeteld worden voor de prestatieafspraken. Indien instellingen een terugvaloptie hebben, dan kunnen ze hier (bij het ontbreken van validering van de excellentietrajecten) op terugvallen. Instellingen zonder validering en zonder terugvaloptie dienden zich te melden bij de minister van OCW.

Waarderingskader


In het document ‘Criteria Excellentietrajecten Hoger Onderwijs, voor de validering van excellentietrajecten in het kader van de prestatieafspraken’ worden vijf criteria gegeven aan de hand waarvan het plan is getoetst. Deze criteria zijn afgeleid van de criteria zoals gehanteerd in het Sirius Programma. De criteria zijn afgestemd op de prestatieafspraken. Daarnaast worden de zes koersbepalende elementen verder uitgelicht in het bijgevoegde Sirius Kompas. Uit de ervaring die in het Sirius Programma is opgedaan is gebleken dat deze zes elementen essentieel zijn in het ontwerp en implementatie van excellentieprogramma's.

De gevraagde informatie over de voorgestelde trajecten, zoals beschreven in het criteria document, wordt door de instelling toegestuurd aan het Sirius Programma. Zij zullen deze voorleggen aan de Sirius expertcommissie en hen om advies vragen. De Sirius auditcommissie heeft het instellingsplan getoetst, onder auspiciën van de Leading Experts. Op basis van de beoordeling van het instellingsplan kon besloten worden of het zinvol is om een bezoek te plannen van de Sirius auditcommissie aan de instelling. Aan de hand van de toetsing en een eventueel bezoek heeft de Sirius expertcommissie beslist over de validering van de excellentietrajecten.

Tijdsplanning

De instellingen hadden tot 15 mei 2013 de tijd om de gevraagde informatie over de voorgestelde trajecten in te dienen. Voor 1 juli 2013 heeft de Sirius expertcommissie de instellingen die plannen hadden ingediend mede gedeeld wat de uitkomsten waren van de eerste toetsing. Instellingen dienden voor 1 november 2013 hun definitieve plan in te sturen. Voor 1 december 2013 heeft de Sirius expertcommissie een definitief advies aan de instelling gecommuniceerd.

De Sirius expertcommissie brengt advies uit aan de instellingen. Aan het eind van 2013 heeft de expertcommissie een algemene rapportage uitgebracht met – indien relevant- melding van trajecten die niet gevalideerd konden worden aan de minister van OCW.